SIA "MIELE" LIETUVOS FILIALAS INTERNETINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

shop.miele.lt naudojimo taisyklės

Paskutiniai pakeitimai: 2022-04-25

SIA "Miele" Lietuvos filialas (toliau – "Pardavėjas") užtikrina interneto svetainės shop.miele.lt (toliau – "Miele") veikimą ir prekių bei paslaugų tiekimą. Prieš pradedant naudotis "Miele" teikiamomis paslaugomis, prašome įdėmiai perskaityti šias taisykles.

Pateikdamas užsakymą ir jį patvirtindamas, Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis ir kad šios taisyklės yra sudarytos laikantis sąžiningos komercinės praktikos ir atsižvelgiant į Pirkėjo interesus.

1. Bendrieji klausimai

1.1. Taisyklėse nustatoma:

1.1.1. Tvarka, kaip SIA "Miele" Lietuvos filialas (toliau – "Pardavėjas") užtikrina interneto svetainės shop.miele.lt (toliau – "Miele") veikimą ir prekių bei paslaugų teikimą;

1.1.2. Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos, įsipareigojimai, prekių įsigijimo ir apmokėjimo tvarka, pristatymo, pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka bei pateikiama bendra informacija apie Pardavėjo teikiamas paslaugas.

1.2. Taisyklėse vartojami terminai:

1.2.1. Pardavėjas – SIA "Miele" Lietuvos filialas, užtikrinanti interneto svetainės shop.miele.lt veikimą, prekių tiekimą ir paslaugų teikimą;

1.2.2. "Miele"– interneto svetainė shop.miele.lt ;

1.2.3. Pirkėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris naudojasi interneto svetaine shop.miele.lt ;

1.2.4. Pirkėjas, fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs "Miele" prekę ar paslaugą ne ūkinės ar profesinės veiklos tikslu.

1.2.5. Taisyklės – šios taisyklės, kuriomis nustatoma prekių įsigijimo tvarka ir teisiniai Pardavėjo ir Pirkėjo santykiai. Šios taisyklės laikomos "Miele" pardavimo sutartimi, kuri sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

1.3. Pirkėjas, naudodamasis "Miele" paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, patirtus dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

2. Kliento informacija ir duomenų apsauga

2.1. Pardavėjui pateikti Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi pagal Duomenų apsaugos įstatymą. Tretiesiems asmenims duomenys pateikiami tik su Pirkėjo sutikimu ar įstatymų numatytais atvejais.

2.2. Naudodamasis "Miele", Pirkėjas privalo užtikrinti konfidencialumą, saugoti paskyros prieigos duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir apriboti kitų asmenų prieigą prie savo paskyros tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai. Pirkėjas tai supranta ir sutinka prisiimti atsakomybę už visus veiksmus, atliktus su jo paskyra ir (arba) prieigos duomenimis. Pirkėjas įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad prieigos duomenys būtų laikomi konfidencialiai ir saugiai.

2.3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jei turi įtarimų, jog trečiasis asmuo gavo informacijos apie prieigos duomenis arba prieigos duomenimis buvo pasinaudota be Pirkėjo leidimo. Pardavėjas nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjo registracijos informacija tapo žinoma tretiesiems asmenims dėl Pirkėjo kaltės.

2.4. Pirkėjas yra atsakingas už tikslios ir išsamios informacijos įvedimą į "Miele" sistemą ir privalo laiku informuoti Pardavėją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Pirkėjas turi teisę ir galimybę matyti ir keisti informaciją bei paskyros nustatymus "Mano "Miele"" dalyje. Pardavėjas nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias Pirkėjui netiksliai ar pavėluotai įvedus duomenis.

2.5. Pirkėjas negali naudotis "Miele" (i) siekdamas sustabdyti "Miele" veikimą ar paveikti prieigą kitu būdu arba (ii) turėdamas nesąžiningų tikslų, vykdyti neteisėtą veiką arba susijusius nusikaltimus, arba (iii) kitaip trikdyti veikimą ar sukelti nepatogumų.

2.6. Pardavėjas turi teisę sustabdyti paslaugų Pirkėjui teikimą, uždaryti vartotojo paskyras, pašalinti arba pakeisti bet kokį turinį (pvz., komentarus), jei pažeidžiami įstatymai, šios Naudojimo taisyklės ar kiti įstatymai ir (arba) taisyklės.

2.7. Jei Pirkėjas savo veikla ar neveikimu siekia žlugdyti, pažeisti ar trikdyti "Miele" veikimą, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti arba sustabdyti prieigą prie interneto svetainės ir atsisakyti Pirkėją toliau aptarnauti.

3. Elektroninė komunikacija

Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas bendrauja su Pardavėju elektroniniu būdu, išsiųsdamas jam laišką elektroniniu paštu (toliau – el. laišką), Pardavėjas su Pirkėju bendrauja išsiųsdamas jam el. laišką arba informuoja elektroniniu laišku, kad yra gautas pranešimas "Miele" sistemoje. Pagal šias Taisykles Pirkėjas sutinka gauti visą informaciją, skelbimus ir kitus pranešimus (įskaitant informaciją apie užsakymo būseną ir pristatymą) iš Pardavėjo elektroniniu būdu, jei teisės aktai nereikalauja pateikti informacijos kitu būdu.

4. Autorių teisės ir duomenų bazių teisės

4.1 Visas "Miele" turinys, taip pat tekstai, grafikos elementai, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso ir vaizdo įrašai, skaitmeninis siuntimas ir duomenų tvarkymas, priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui ir yra saugomas pagal Lietuvos Respublikos ir tarptautinius autorių teisių įstatymus.

4.2. Be rašytinio Pardavėjo leidimo Pirkėjui draudžiama reguliariai arba pakartotinai kopijuoti ar platinti bet kurią "Miele" turinio dalį. Pirkėjas taip pat negali be rašytinio Pardavėjo sutikimo išgauti duomenų, naudotis bet kokiais programiniais robotais ar panašiomis duomenų išgavimo programomis, kad išgautų bet kokią "Miele" informaciją (nei vieną, nei daug kartų). Be to, be rašytinio sutikimo Pirkėjas negali kurti savo duomenų bazės ir (arba) skelbti bet kokios "Miele" informacijos (pvz., "Miele" kainų ir prekių aprašų).

5. Įmonių ženklai ir prekių ženklai

"Miele" logotipą ir kitą ženklo informaciją galima naudoti tik taip, kad klientams nekiltų neaiškumų dėl "Miele" prekių ir paslaugų. Visi kiti įmonių ženklai ir prekių ženklai, kurie nėra Pardavėjo nuosavybė, tačiau yra pateikiami "Miele", priklauso jų savininkams.

6. Prieigos teisės

6.1. Prieigos teisės leidžia naudoti "Miele" bet kokiais asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, laikantis naudojimo taisyklių ir paslaugų teikimo taisyklių. Pirkėjas turi ribotas, neišskirtines ir neperleidžiamas teises patekti į "Miele" ir nemokamai naudotis "Miele" nekomerciniais tikslais bei gauti mokamas paslaugas.

6.2. Šios teisės neapima perpardavimo arba komercinio "Miele" ar bet kurios turinio dalies naudojimo, prekių aprašų, kainų ir kitos informacijos rinkimo ir naudojimo atsisiunčiant arba kopijuojant paskyros informaciją kitų pardavėjų naudai arba naudojant duomenų išgavimo robotus ar kitas duomenų rinkimo ir išgavimo programas.

6.3. "Miele" ir tiekėjai, turinio teikėjai ir kitų autorių teisių savininkai išsaugo visas savo teises, kurios nėra aiškiai suteiktos šiose taisyklėse. Nei vienos "Miele" dalies ir jokios paslaugų dalies negalima kopijuoti, parduoti ir (arba) naudoti komerciniais tikslais be rašytinio Pardavėjo sutikimo.

6.4. Pirkėjas negali naudoti "Miele" logotipo ir kitos informacijos (įskaitant paveikslėlius, tekstus, svetainės išdėstymą ar formas) be rašytinio Pardavėjo sutikimo. Pirkėjas, naudodamas "Miele" pavadinimą, be rašytinio Pardavėjo sutikimo negali naudoti jokių metažymų ir jokio kito "paslėpto teksto".

7. Atsiliepimai, komentarai ir kita komunikacija

7.1 Pirkėjas gali skelbti komentarus, kitą turinį, siųsti pranešimus ir teikti pasiūlymus, idėjas, pastabas, klausimus ir kitą informaciją, jei turinys nėra neteisėtas, neetiškas, įžeidžiantis, grasinantis, melagingas, pažeidžiantis asmens privatumą, arba kitaip neteisėtas ar pažeidžiantis trečiųjų asmenų teises ir neturi programinės įrangos virusų, nėra politinė kampanija, reklama, nėra masiškai siunčiamas laiškas ar kita brukalo forma.

7.2. Pirkėjas negali naudoti suklastoto el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu ar organizacija arba kitu būdu klaidinti dėl savo tapatybės. Pardavėjas turi teisę pašalinti arba pakeisti turinį.

7.3. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjui suteikiama neatšaukiama teisė tvarkyti, taip pat daryti formalias dokumentų kopijas ir įrašus, Pirkėjo įvestus duomenis (turinį ir medžiagą) "Miele" sistemoje visą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos laikotarpį.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Užsakymas yra Pirkėjo pasiūlymas Pardavėjui sudaryti Pirkimo sutartį. Gavęs užsakymą per "Miele", Pardavėjas nusiunčia Pirkėjui elektroninį patvirtinimą, kad užsakymas yra gautas (užsakymo patvirtinimą) su Pirkėjo užsakymo duomenimis Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Šio patvirtinimo tikslas nėra pateikti Pardavėjo patvirtinimą, o tik informuoti, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Užsakymo patvirtinimas galioja 5 (penkias) darbo dienas, per kurias Pirkėjas privalo už jį sumokėti.

8.2. Pirkimo sutarties sudarymo momentas yra Pristatymo patvirtinimas. Jei Pirkėjo Užsakymas bus pristatytas daugiau nei vienoje pakuotėje, gali būti, kad Pirkėjas gaus atskirą kiekvienos pakuotės Pristatymo patvirtinimą. Tokiu atveju pagal kiekvieną Pristatymo patvirtinimą tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bus sudaryta atskira Pirkimo sutartis dėl atitinkamo užsakytų prekių pristatymo. Sutarties vykdytojas yra Pardavėjas. Neatsižvelgiant į šiose Taisyklėse numatytas nuostatas dėl Pirkėjui suteikiamos teisės atšaukti savo užsakymą, Pirkėjas turi teisę nemokamai panaikinti savo Užsakymą bet kuriuo metu iki Pristatymo patvirtinimo gavimo.

8.3. Laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Pardavėjas turi išsaugoti su Pirkėju sudarytas Pirkimo sutartis tiek, kiek tai reikalinga buhalterinei apskaitai vesti. Su išperkamosios nuomos bendrovėmis sudarytas sutartis saugo atitinkamos išperkamosios nuomos bendrovės.

9. Užsakymo atšaukimas, prekių gražinimas ir atsisakymo teisė

9.1. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu jis neapmokamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo išsiuntimo momento. Užsakymas automatiškai anuliuojamas be specialaus pardavėjo įspėjimo, jeigu Pirkėjas už jį nesumokėjo.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo iki prekių pristatymo momento, informuodamas apie tai "Miele" (pavyzdžiui, telefonu, el. paštu) ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki numatytos pristatymo dienos, nurodydamas užsakymo numerį.

9.3. Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti prekių per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos jei tos prekės nėra sugadintos Pirkėjo. Tokiu atveju Pirkėjas yra atsakingas už prekės kokybės išsaugojimą ir saugumą atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintu "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" (nauja redakcija) nustatyta tvarka.

9.4. Vartotojas turi išsiųsti prekę atgal pardavėjui arba perduoti ją pardavėjui ar paslaugos teikėjui ar jo įgaliotam asmeniui nepagrįstai nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atsisakymo formos arba pranešimo apie pasinaudojimą atsisakymo teise išsiuntimo pardavėjui arba paslaugos teikėjui. Laikoma, kad terminas neviršytas, jei prekė išsiunčiama atgal nepasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis reikalavimas netaikomas tais atvejais, kai pardavėjas arba paslaugos teikėjas patys pasisiūlo pasiimti prekę.

9.5. Pirkėjas turi teisę pakeisti prekę kita preke per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, nusiųsdamas "Miele" el. pašto adresu užpildytą grąžinimo formą, kurioje nurodytas užsakymo numeris, banko sąskaitos numeris ir adresas, kuriuo yra prekės, kurias Pirkėjas nori pakeisti. Grąžinimo formą rasite čia. (elektrononis įskiepis)

9.6. Grąžinama prekė turi būti tokio pat komplektiškumo, kokią ją gavo Pirkėjas (įskaitant visus pakuotėje esančius daiktus).

9.7. Jei grąžinta prekė yra pažeista ir pažeidimas (i) nėra atsiradęs "Miele"; (ii) atsirado netinkamai naudojant gaminį (jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, neišsiaiškinus jos savybių ir veikimo), grąžinęs už prekę sumokėtą sumą, Pardavėjas turi teisę perskaičiuoti prekės vertę ir pareikalauti iš Pirkėjo kompensuoti skirtumą. Apie tai Pardavėjas informuoja Vartotoją raštu, nusiųsdamas informaciją Vartotojo užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Jei Vartotojas nesutinka su pranešime nurodyta sumažinta prekės verte, Pardavėjas turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertą dėl prekės įvertinimo. Eksperto paslaugų išlaidas Vartotojas ir Pardavėjas apmoka lygiomis dalimis, išskyrus atvejus, jei kurios nors šalies nuomonė pasirodo esanti nepagrįsta. Tokiu atveju eksperto paslaugų išlaidas turi padengti ta šalis, kurios nuomonė buvo pastebimai nepagrįsta.

9.8. Grąžinama prekė turi būti išsiųsta adresu:

SIA "Miele" Lietuvos filialas

Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105

Tel.: +370 5 2787116, 8 8000 1231

Email: info@miele.lt

9.9. Taisyklių 9.2. punkte aprašyto atšaukimo atveju bei 9.3. ir 9.4. punktuose aprašytu prekių grąžinimo atveju Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma (įskaitant pristatymo išlaidas). Pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo momento, kai "Miele" gavo pranešimą apie užsakymo atšaukimą arba prekės grąžinimą su sąlyga, kad Vartotojas grąžina prekę per tą patį laikotarpį, išskyrus Taisyklių 9.5., 9.6. ir 9.7. punktuose nurodytus atvejus. "Miele" gali sustabdyti pinigų grąžinimą iki momento, kol bus grąžinta (-os) prekė (-ės) arba kol Vartotojas pateiks patvirtinimą, kad prekė (-ės) yra išsiųsta (-os), atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau. Prekių grąžinimo išlaidas padengia Vartotojas.

10. Garantijos sąlygos, prekių neatitikimas sutarties reikalavimams, prekių gražinimas

10.1. Pardavėjas užtikrina kokybišką gaminio veikimą visą garantijos galiojimo laiką su sąlyga, kad laikomasi naudojimo instrukcijos. Garantijos laikotarpį nustato gamintojas (Vartotojui suteikiama ne trumpesnė kaip dvejų metų garantija nuo pirkimo momento).

10.2. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, prekės remontas atliekamas nemokamai arba patenkinamas kitas teisėtas Pirkėjo reikalavimas.

10.3. Garantijos teikimo įsipareigojimai atšaukiami tuo atveju, jei nustatoma mechaninių pažeidimų arba skysčių patekimo ženklų, jei pirkėjas pats taisė gaminį arba jis buvo taisytas neįgaliotoje taisykloje, jei jis buvo netinkamai įrengtas, jei trūkumai atsirado netinkamai naudojant gaminį arba gaminys susidėvėjo dėl įprasto jo naudojimo. Garantiniai įsipareigojimai taip pat atšaukiami, jei:

10.3.1. taisyklai, kuri yra įgaliota atlikti garantinį remontą, nepateikiamas pirkimą patvirtinantis dokumentas ir (arba) garantijos talonas arba šie dokumentai yra taisyti, pažeisti arba neįskaitomi.

10.3.2. Prekės, kurios remontą reikia atlikti, įsigijimą patvirtinantis dokumentas arba jame pateikti duomenys yra savavališkai pakeisti.

10.3.3. Prekės serijos numeris ir modelio numeris yra pakeisti, nuimti, pritvirtinti kitoje vietoje arba neįskaitomi.

10.3.4. Prekės konstrukcija arba konfigūracija yra savavališkai pakeisti, neatsižvelgiant į tai, kiek kokybiškai ir kokia apimtimi tai atlikta, arba jei prekės remontas atliktas kitoje, Pardavėjo neįgaliotoje, taisykloje.

10.3.5. Prekės gedimai atsirado dėl neteisingo jos naudojimo, nesilaikant gaminio instrukcijos, arba jei gaminys buvo nerūpestingai saugomas, laikomas, prižiūrimas arba naudojamas per daug intensyviai.

10.4. Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms, reikmenų komplektams (priedams), maitinimo elementams ir kitoms eksploatacinėms gaminio detalėms, jei jų keitimas atitinka konstrukciją ir nėra susijęs su gaminio išardymu.

10.5. Norėdamas gauti garantines techninės priežiūros paslaugas, Pirkėjas dėl garantinio prekės taisymo turi kreiptis su pirkimą patvirtinančiu dokumentu ir gamintojo garantijos talonu (jei jis pridedamas prie gaminio) į SIA "Miele" Lietuvos filialas biurą Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val.

10.6. Jei nenustatoma garantiniam remontui pateikto gaminio gedimo arba taisykla atsisako suteikti paslaugas pagal garantiją, taisykla turi teisę iš Pirkėjo gauti apmokėjimą už atliktus darbus.

10.7. Jei prekė neatitinka reikalavimų arba yra sugedusi, Pirkėjas turi teisę reikalauti sutaisyti prekę arba pakeisti ją lygiaverte, tai atitinka reikalavimą atšaukti užsakymą ir grąžinti reikalavimų neatitinkančią prekę Pardavėjui.

10.8. Dėl prekės kokybės gautos pretenzijos nagrinėjamos pagal "Mažmeninės prekybos taisyklėmis", patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija).

10.9. Be garantijos suteikiamų teisių, Pirkėjas turi ir kitų įstatymuose nustatytų teisių.

10.10. Primename, kad 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekės įsigijimo dienos pagal įstatymus vartotojai turi teisę pateikti reikalavimą dėl sutarties sąlygų neatitinkančios prekės.

11. Prekių prieinamumas, kaina ir informacijos tikslumas

11.1. Visos prekių kainos "Miele" interneto svetainėje yra nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu. Į prekių kainą nėra įtrauktos prekių pristatymo paslaugos išlaidos. Pristatymo kainos yra nurodytos "Miele" interneto svetainėje, dalyje "Pristatymo sąlygos".

11.2. Pardavėjas privalo patikrinti kainas kiekvieną kartą apdorodamas Pirkėjo užsakymą, prieš Pirkėjui sumokant už prekes ar išsiunčiant jam Pristatymo patvirtinimą, kad būtų išvengta atvejų, kai Pardavėjas netyčia yra nurodęs klaidingą Prekės arba Paslaugos kainą.

11.3. Jei prekė užsakoma už neteisingą kainą arba teisinga kaina yra aukštesnė nei "Miele" pasiūlymo kaina, prieš išsiųsdamas Pristatymo patvirtinimą, Pardavėjas turi kreiptis į Pirkėją ir paklausti, ar Pirkėjas sutinka įsigyti gaminį už teisingą kainą, ar nori atšaukti Užsakymą.

11.4. Jei teisinga prekės kaina yra mažesnė už nurodytąją, Pardavėjas turi sumažinti pardavimo kainą iki teisingos kainos ir išsiųsti prekę Pirkėjui.

11.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti prekę, jei iškyla kuri nors iš toliau aprašytų problemų: neteisingai įvesta prekės kaina arba techninė sistemos klaida.

11.6. Atsižvelgiant į tai, kad prekių kiekis visada yra ribotas, jų kaina ir galimybė įsigyti gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti konkrečią prekę ir grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą į jo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų.

11.7. Prekių paveikslėliai naudojami tik iliustraciniais tikslais.

11.8. Informacija apie prekes reguliariai tikrinama ir atnaujinama. Informacija gali būti atnaujinta bet kuriuo metu, taip pat ir po Pirkėjo paskutinio apsilankymo. Jei gamintojo duomenų kortelė nėra teisingai užpildyta, "Miele" interneto parduotuvės prekių aprašuose gali būti netikslumų. Tokiais atvejais "Miele" neatsako už prekių duomenų teisingumą.

12. Užsakymo pateikimo tvarka

12.1. Pirkėjas gali pateikti užsakymą per "Miele" užsakymų sistemą arba nusiųsdamas informaciją el. paštu.

12.2. Užsakymo pateikimas nereiškia, kad prekė bus automatiškai rezervuota. Gavęs užsakymą, Pardavėjo atstovas kuo greičiau susisieks su Pirkėju ir patvirtins užsakymą bei susitars dėl prekių pristatymo.

12.3. Jei užsakymo neįmanoma įvykdyti, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti Pirkėjui išsirinkti kitą lygiavertę arba geresnę prekę. Jei Pirkėjas nepageidauja lygiavertės prekės, Užsakymas atšaukiamas, ir, jei už jį jau sumokėta, Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui į sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta už užsakymą.

13. Apmokėjimas už prekes, nuosavybės teisės

13.1. Pirkėjas gali sumokėti už prekes banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą (gavęs sąskaitą el. paštu) arba grynaisiais, jau gavęs prekę (grynaisiais už prekes galima atsiskaityti tik jei bendra užsakymo suma yra ne didesnė kaip 1499,00 (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai ir 00 ct.) EUR arba pagal tarpusavio susitarimą).

13.2. "Miele" pasilieka teisę atskirais atvejais neleisti konkrečių atsiskaitymo būdų arba reikalauti privalomo avansinio mokėjimo.

13.3. Visos prekės Pirkėjui perduodamos tik už jas visiškai sumokėjus Pardavėjui. Iki visiško Prekių apmokėjimo Prekių nuosavybės teisės priklauso "Miele".

13.4. Už prekes gali sumokėti tik vyresnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų Pirkėjas.

13.5. Pristatymo adresas, gyvenamosios vietos adresas ir atsiskaitymo adresas turi būti Lietuvos teritorijoje.

13.6. Visa rizika, susijusi su Prekių praradimu ar pažeidimu, pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pirkėjas fiziškai įgyja Prekę arba nuo Prekės gavimo momento.

14. Prekių pristatymas

14.1. Jei nesusitarta kitaip, prekės pristatomos kliento nurodytu prekių pristatymo adresu.

14.2. "Miele" interneto svetainėje Pirkėjas gali rasti informacijos apie prekių prieinamumą (pavyzdžiui, prekės informacijos lape). Pardavėjas informuoja, kad visa informacija, susijusi su prekių prieinamumu, pristatymo kainomis ir kita prekių pristatymo informacija yra tik preliminari ir pagrįsta apytiksliais skaičiavimais. Neužtikrinama, kad prekės bus pristatytos tiksliai nurodytu laiku. Jei "Miele" užsakymo apdorojimo metu paaiškės, kad nėra galimybės gauti užsakytos prekės, Pirkėjui el. paštu bus nusiųsta papildoma informacija. Ši sąlyga jokiu atveju neapriboja Pirkėjo teisių pagal įstatymą.

14.3. Prekės pristatomos iki namų durų, jei nėra kitaip susitarta dėl pristatymo sąlygų ir jei Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, nėra pasirinkęs kito pristatymo būdo.

14.4. Jei prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjui dėl jo kaltės ir Pirkėjas laiku nepranešė, jog negalės priimti prekių, Pirkėjas turi padengti prekių pristatymo išlaidas.

14.5. Prekes Pirkėjui pristato įmonė, teikianti pristatymo paslaugas, arba Pardavėjo darbuotojas (toliau – "Kurjeris"). Tokiu atveju prie prekių kainos pridedamos pristatymo išlaidos pagal "Miele" interneto svetainės kainoraštį, jei nėra nurodyta kitaip.

14.6. Įsigaliojus sutarčiai, pagal Taisykles prekės pristatomos Pirkėjui.

14.8. Jei Pirkėjo užsakytų prekių sandėlyje nėra ir jas reikia specialiai užsakyti, ir dėl to neįmanoma prekių pristatyti per nurodytą laiką, taip pat kitais atvejais, kai neįmanoma pristatyti prekių laiku, taip pat tais atvejais, kai Pardavėjas negali prisiimti atsakomybės, Pardavėjas pagal taisykles turi informuoti apie tai Pirkėją telefonu arba el. paštu, kuriuos Pirkėjas nurodė pateikdamas užsakymą, per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo ir informuoti Pirkėją apie prekių pristatymo laiką. Tuo atveju, jei Pirkėjas nebenori įsigyti prekės dėl jos pristatymo termino, Pirkėjas turi teisę atšaukti Užsakymą, o jo sumokėta suma (įskaitant transportavimo kainą) grąžinama į sąskaitą.

14.9. Kai Pirkėjo užsakytos prekės bus perduotos Kurjeriui arba įmonei teikiančiai pristatymo paslaugą, Kurjeris arba įmonė teikianti pristatymo paslaugas susisieks su Pirkėju suderinti prekių pristatymo laiką.

14.10. Kurjeris prekes pristato Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Vėliau pristatymo adreso pakeisti neįmanoma.

14.11. Siekiant išvengti vėlavimo ir kitų nesusipratimų pristatant prekes, Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo patikrinti, ar nurodyta kontaktinė informacija yra teisinga. Pardavėjas ir Kurjeris nėra atsakingi už vėlavimą ir kitus nesusipratimus pristatant prekes, atsiradusius dėl pateikiant užsakymą neteisingai nurodytų duomenų.

14.12. Kurjeris pristato prekes Pirkėjui kartu su jų aprašais lietuvių kalba ir būtinais pardavimo dokumentais (sąskaita). Prieš pasirašydamas prekių gavimo aktą, Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotę ir, jei ji pažeista, nurodyti tai akte. Jei prekės pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo informuoti apie tai Pardavėją el. paštu. Jei prekės pakuotė buvo pažeista dėl Kurjerio ar Pardavėjo kaltės, prekė bus pakeista.

15. "Miele" atsakomybė

15.1. Pardavėjas siekia, kad "Miele" paslaugos būtų visada pasiekiamos, be sutrikimų ir klaidų. Dėl interneto pobūdžio to užtikrinti neįmanoma. Pirkėjo prieiga prie "Miele" gali būti sustabdyta arba apribota dėl techninės priežiūros darbų, palaikymo darbų arba naujos įrangos ir paslaugų įvedimo. Pardavėjas stengsis sumažinti bet kokio laikino prieigos sustabdymo arba apribojimo dažnumą ir trukmę.

15.2. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl "Miele" veikimo sutrikimų.

16. Taikoma teisė

16.1. Be šių Taisyklių, pirkimą "Miele" interneto parduotuvėje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

16.2. Atsižvelgiant į tai, kad "Miele" siūlomų prekių pardavimas vykdomas per internete pateikiamą pasiūlymą, pagal Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (VTAĮ) 10 straipsnį tai reiškia, kad, pirkėjui pateikus užsakymą, tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaroma Nuotolinė sutartis.

16.3. Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus pasiekti susitarimo, šalys turi teisę kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos centrą arba spręsti ginčą Lietuvos Respublikos teismo instancijoje. "Miele" Pirkėjų skundus išnagrinėja per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pateikimo raštu SIA "Miele" Lietuvos filialas.

17. Paslaugų pakeitimai ir taisyklių pataisos

17.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti ar papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo. Apie pakeitimus informuojama "Miele" interneto svetainėje ir jie įsigalioja nuo jų paskelbimo momento. Jei užsakymas pateikiamas prieš įsigaliojant taisyklių pataisoms, bus taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu, išskyrus atvejus, kai įstatymuose arba šiose taisyklėse numatyta kitaip.

17.2 Jei dėl kokių nors priežasčių kuri nors iš Taisyklių nuostatų pripažįstama negaliojančia arba neįvykdoma, ta nuostata atskiriama ir neturi įtakos visų kitų taisyklių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

18. "Miele" kontaktinė informacija

SIA "Miele" Lietuvos filialas

Įmonės kodas 302645682

PVM mokėtojo kodas LT100006238914

Konstitucijos pr. 29, Vilnius, LT-08105, Lietuva

Tel.:. +370 52787116, el. paštas info@miele.lt

Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis, ir kad šios taisyklės yra sudarytos laikantis sąžiningos komercinės praktikos ir atsižvelgiant į Pirkėjo interesus.